Aravind Eye Hospital – Pondicherry billing details